RGRL logo

R Gordon Roberts Laurie & Co

Incorporating T.R.Evans, Hughes & Co

RGRL logo

Toggle Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Landlord a Thenant

Gallwn gynorthwyo a chynghori Landlordiaid a Thenantiaid. Yn ddelfrydol, dylid cael tenantiaeth ar sail gadarn a chryf. Gallwn gynghori Landlordiaid a Thenantiaid ynglŷn â chytundebau tenantiaeth a gallwn ddrafftio cytundebau ar eich cyfer.

Gallwn hefyd eich cynghori ynglŷn â’r camau angenrheidiol i’w dilyn wrth ddechrau tenantiaeth newydd, a’r ffordd orau i ddelio gyda sefyllfaoedd pan na fo rhai camau wedi eu dilyn.

Os oes problemau wedi codi yn ystod tenantiaeth, gallwn roi cyngor ar y modd gorau i ddatrys y sefyllfa a’r camau i’w dilyn os oes angen troi’r tenant allan o’r eiddo. Gall ein cyfreithwyr baratoi rhybuddion, ceisiadau i’r Llys a’ch cynrychioli mewn unrhyw wrandawiad Llys.

 

Ein Cyfreithwyr Landlord a Thenant

Huw Griffiths

Huw Griffiths

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Huw Redvers Jones

Huw Redvers Jones

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

John Rhys Cwyfan Hughes

John Rhys Cwyfan Hughes

Cyfarwyddwr / Cyfreithiwr

Manon E Roberts

Manon E. Roberts

Cyfarwyddwr Cysylltiol

Meurig Jones-Evans

Meurig Jones-Evans

Cyfreithiwr